예비신자 교리학교

예비신자 교리학교

CATECHUMEN DOCTRINE SCHOOL

예비신자 교리 시간

이미지명

예비신자 교리 관련문의

세종성프란치스코성당 예비신자 교리학교

044-866-7181

예비자 통합교리 안내

     

      ■ 예비자 통합교리 

 

          일시 : 2/8월 9()

                        3/8월 10(저녁미사후

게시글 공유 URL복사